Relatore
Parodi Maurizio

Maurizio Parodi
Azienda: Tenova Group
Ruolo: CFO